بورس ٢۴ : سرمایه گذاری ساختمانی بساز و بفروش ها در تهران، بهار امسال ١۴ درصد افزایش پیدا کرد. سازنده های مسکن در تهران در بهار سال جاری ۴٢٠٠ میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری کردند که در مقایسه با سرمایه گذاری ٣٧٠٠ میلیارد تومانی در بهار سال گذشته، ١۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

بورس 24 : سرمایه گذاری ساختمانی بساز و بفروش ها در تهران، بهار امسال 14 درصد افزایش پیدا کرد.

سازنده های مسکن در تهران در بهار سال جاری 4200 میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری کردند که در مقایسه با سرمایه گذاری 3700 میلیارد تومانی در بهار سال گذشته، 14 درصد افزایش پیدا کرده است.

این رشد ناشی از رونق مسکن بوده است. در کل کشور نیز طی بهار امسال 21 هزار و 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری ساختمانی صورت گرفت که 19 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش داشته است.

از 21 هزار و 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری ساختمانی در کشور در اولین فصل از سال 97، حدود 57 هزار میلیارد تومان برای ساخت و سازهای جدید و 4 هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل ساختمان های در حال ساخت صرف شد.

در بهار امسال 11 هزار میلیارد تومان سرمایه در ساختمان های نیمه کاره یا در حال ساخت، حبس ماند.

در بهار سال جاری بیشترین رشد سرمایه گذاری، نه در بخش ساخت و سازهای جدید که در بخش تکمیل ساختمان ها بوده است.سرمایه حبس شده در ساختمان های نیمه کاره طی بهار امسال 10 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش داشته است.

انتظار می رود با رفتن به رکود در ماه های آینده، میزان سرمایه حبس شده در ساختمان های نیمه کاره افزایش پیدا کند.