به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نتیجه مجامع چند شرکت مشخص و به اطلاع سهامداران رسید.