به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت باما در تیر و شهریور ماه ١٣٩٧ با رشدی چشمگیر نسبت به ماه های قبل مواجه بود. کسب درآمد ٩١ میلیارد تومانی حاصل عملکرد ۶ ماهه این شرکت می باشد.