به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت ملی سرب و روی ایران در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن روندی صعودی را در پیش گرفت. مجموع درآمد این شرکت در مدت یاد شده به ۵٧ میلیارد تومان رسید.