به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کالسیمین در ۶ ماه نخست سال ١٣٩٧، از فروش محصولات خود حدود ٢۴۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.