به گزارش بورس٢۴،دامپروری پارس هم در کنار داروسازی آوه سینا مهمان عرضه اولیه در روز دوشنبه هفته پیش رو شد گفتنی است،این شرکت روز دوشنبه در بورس با سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ٣٠٠ سهم و رنج قیمتی ٣٢٠ الی ٣۵٠ تومان عرضه می شود.