به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان دورود در عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ٩٣ ریال سود محقق نمود. گفتنی است در مدت مشابه سال قبل سدور برای هر سهم ۴۶ ریال زیان شناسایی کرده بود. رشد ٢٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و حذف سایر هزینه های عملیاتی در سال ٩٧ را می توان از جمله دلایل اصلی خروج این شرکت از زیان در ۶ ماهه سال ٩۶ و ورود به سود در عملکرد ۶ ماهه سال ٩٧ دانست.