به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، نوسان ۵٠ درصدی قیمت سهام این ٢ شرکت آن ها را ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نمود.