به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٧، به بیش از ٢٠٣ میلیارد تومان رسید.