به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سامان خلاصه آخرین وضعیت دارایی و بدهی های ارزی خود را منتشر نمود.