به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود اعلام داشت با توجه به نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه، احتمال زیان آوری شرکت در سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٧ وجود دارد.