به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما در پی نوسان قیمت سهام به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی پرداخت و اهم مطالب مطرح شده را منتشر نمود.