به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی ابوریحان اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده رام نتشر نمود.