به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان مازندران اعلام داشت با توجه به تامین آجر نسوز مورد نیاز کوره واحد یک شرکت علی الرغم تامین اعتبار و پرداخت پیش پرداخت مطابق نظر شرکت تامین کننده، به دلیل مشخص نبودن نرخ ارز برای شرکت مذکور و عدم واردات مورد نیاز، تولید و تحویل نگردید و تاخیر به وجوده آمده در این مهم عدم امکان راه اندازی خط مذکور را حادث گردید. این امر موجب کاهش E.P.S از مبلغ ٢١۵ ریال به ١٧۵ ریال گردید.