به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نیرو از عدم تاثیر تامین اعتبار شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در سود و زیان در سال جاری وآتی خبر داد.