به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نیرو از تامین اعتبار شرکت توسعه انرژی شمال وجنوب به مبلغ ٢٩٠ میلیون یورو از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت ومعدن خبر داد.