جمال الدین عزیزی مدیر عامل برق دماوند در خصوص علل افزایش نقاضا در سهام این شرکت به بورس ٢۴ گفت: از نظر عملکردی در سه ماهه رشد خوبی داشتیم و این روند در شش ماهه هم ادامه دار خواهد بود و از نظرعملکردی در شرایط مطلوبی قرار داریم...