به گزارش بورس ٢۴، سرمایه گذاری کارآفرین قصد عرضه بلوک مدیریتی شرکت پتروشیمی کوروش را در دستور کار دارد.