به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه آسیا اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.