به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان فارس نو اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی خود را منتشر نمود.