به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما در پی نوسان قیمت سهام اقدام به ارائه شفاف سازی نمود.