شرکت توکا رنگ با چند شایعه با اهمیت مواجه است.خبرنگار بورس ٢۴ در گفت و گو با مدیرعامل «شتوکا» صحت و سقم این شایعات و گمانه زنی ها را پیگیری کرده است...