به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان از دریافت مجوز افزایش نرخ شیر خام خبر داد.