به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع بهداشتی ساینا نیز در ٧ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٧ مجموعا از فروش محصولات خود ٣٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.