به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پاکشو طی عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر، به حدود ١٩٨ میلیارد تومان رسید.