به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت داده گستر عصر نوین درعملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٧، از خدمات ارائه شده خود ۶٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. از جمله نکات مثبت این گزارش می توان به رشد درآمد این شرکت در تیر ماه نسبت به ٣ ماه قبل از آن اشاره نمود.