به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک آینده مجوز برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه خود را از بانک مرکزی دریافت نمود.