به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.