گزارش خبرنگار بورس ٢۴ حاکی از آن است : امروز با توجه به عدم تصمیم گیری در خصوص بررسی ادامه فعالیت شرکت بر اساس بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ٩٧ مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه بیست و نهم مردادماه در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در خیابان شهید خالد اسلامبولی(وزراء)جنب پارک ساعی شماره ٨۴ برگزار شود...

بورس 24 : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تایدواتر خاورمیانه به تنفس خورد.

گزارش خبرنگار بورس 24 حاکی از آن است : امروز با توجه به عدم تصمیم گیری در خصوص بررسی ادامه فعالیت شرکت بر اساس بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 97 مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10 صبح روز دوشنبه بیست و نهم مردادماه در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در خیابان شهید خالد اسلامبولی(وزراء)جنب پارک ساعی شماره 84 برگزار شود.