به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما در تیر ماه ١٣٩٧ نزدیک به ١ میلیارد تومان فروش محصول داشت. کسب درآمد ٢٣ میلیارد تومانی حاصل عملکرد ۴ ماهه این شرکت می باشد.