اینکه در مجمع چه تصمیمی گرفته شود در راستای حفظ منافع همه خواهد بود اما موضوع انحلال بعید است مطرح شود.