به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره سیمان فارس نو افزایش سرمایه ۴٣ درصدی این شرکت را به تصویب رساند.