به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت تهران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٧ برای هر سهم ٢۵۵ ریال سود محقق کرد. شتران در مدت مشابه سال قبل ١۴۶ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٧۵ درصدی سود در ٣ ماهه نخست ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٧۵ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.