مجمع شرکت تایدواتر خاورمیانه امروز برگزار شد و ۶٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.