به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سایپا در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٧ برای هر سهم ٢ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که در مدت مشابه قبل این شرکت برای هر سهم ٢۴ ریال زیان شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان به سود در ٣ ماهه نخست ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۵٩ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١۶١ درصدی سایر درآمدهای متفرقه دانست.