به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٧ برای هر سهم ٢١٩ ریال سود محقق کرد. فولاد در مدت مشابه سال قبل ١٢١ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٨١ درصدی سود در ٣ ماهه نخست ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۴٢ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٣٠٨ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی دانست.