به گزارش کدال نگر بورس٢۴، در این ترافیک برگزاری مجامع نوبت به ۴ شرکت دیگر رسید