به گزارش کدال نگر بورس٢۴، صورت های مالی ٣ شرکت منتشر و مورد ارزیابی قرار گرفت.