به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حفاری شمال در خصوص پروژه های دریایی و خشکی خود توضیحاتی ارائه نمود.