به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم اعلام داشت براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شده در مورخ ١٣٩٧/٠۴/٢١ , هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده به مبلغ ٣.٧٧٨.۶١۴ میلیون ریال در صورتهای مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه ١٣٩۶ مربوط به شرکت گسترش تجارت پارس سبا در صورتهای مالی سه ماهه اول سال ١٣٩٧ اصلاح و برگشت داده می شود .