به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سهامداران ده شرکت دیگر در مسیر مجمع قرار گرفتند