به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند مرودشت سود پیش بینی شده هر سهم خود را یا ١٢ درصد تعدیل مثبت از ۴٠٨ به ۴۵٨ ریال افزایش داد.