به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر بودجه سال مالی ١٣٩٧ خود را منتشر نمود