مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت پتروشیمی جم هم اکنون در حال برگزاری است. گزارش خبرنگار بورس ٢۴ حاکی از آن است در این مجمع تا به این لحظه یک خبر مهم اعلام شده که مربوط به برگشت ذخایر است...