به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران های وب هم سود ٣۶٨ ریالی را برای سال ٩۶ دشت کردند سودی که به نسبت سال قبل با رشد ١٢۵ درصدی همراه شده است.