به گزارش بورس٢۴، شرکت صنعت غذایی کوروش قصد انتشار ۵٠ میلیارد تومان اوراق مرابحه با ترخ سود ١۶ درصدیبرای تامین مالی خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را دارد