به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان در خصوص صورت های مالی خود توضیحاتی ارائه نمود.