به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شهد در اصلاحیه ای در خصوص تغییر بیش از ١٠% نرخ مواد اولیه اعلام داشت بدین وسیله درصد افزایش نرخ چغندر بهاره خریداری به کمتر از ١٠% اصلاح و میزان موثر این نرخ حدود ۶% برآورد میگردد .