به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شهد در خصوص افزایش قیمت چغندر اعلام داشت نرخ خرید چغندربهاره در سال زراعی ٩۵-٩۶ هرکیلوگرم ٣٠٩١ ریال مبنای محاسبه عیار بوده است که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ خرید چغندر بهاره برای سال زراعی آتی ٩۶-٩٧ هرکیلوگرم ٢٧١٢ ریال مبنای محاسبه عیار به اضافه ۴١٠ ریال مقطوع به عنوان کمک کرایه می باشد . ضمنا به ازای هرتن چغندر بهاره تحویلی در سال زراعی آتی میزان ٢ کیلوگرم قند یا شکر به قیمت هر کیلوگرم ٧۵٠٠ ریال و همچنین ٢٠ کیلوگرم تفاله خشک به قیمت هر کیلوگرم ١٢٠٠ ریال به کشاورزان تحویل میگردد .