مجمع شرکت باما امروز تشکیل شد و به ازای هر سهم ١٠٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.